top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů aplikace pro diváky

Beyond Borders.png
Privacy policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Události CER v aplikaci „TW-Sportsoft“.

Se všemi osobními údaji zacházíme důvěrně. Naše praxe ochrany údajů je v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů. O podrobnostech ochrany údajů vás informujeme níže.

 

1.Rozsah a předmět zpracování údajů

V rámci aplikace "TW-Sportsoft" poskytujeme informace o jednotlivých podnicích nadřazené motoristické akce "Central European Rally". Patří sem informace o čase a místě konání, jména účastníků, seznam účastníků, informace o bezpečnostních pokynech a další informace pro návštěvníky a zájemce o Středoevropskou rally. U jednotlivých akcí v rámci aplikace „TW-Sportsoft“ vystupujeme jako správce v souladu s platnými zákony na ochranu údajů, jak je uvedeno níže v bodě 2 těchto zásad ochrany osobních údajů. Kromě toho existují speciální funkce pro akce Středoevropské rally, u kterých také vystupujeme jako správce podle platného zákona o ochraně osobních údajů. Tyto funkce popisujeme podrobněji v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

TW Services GmbH & Co. KG, Entenseestr. 2 5, 90607 Rückersdorf („TW Services“) vystupuje jako správce podle platného zákona o ochraně údajů pro provoz nadřízené aplikace „TW-Sportsoft“. Informace o zpracování dat službami TW Services naleznete v aplikaci na úvodní obrazovce pod položkou nabídky „Nastavení“.

 

2.Osoba odpovědná za zpracování údajů

Central European Rally Event GmbH

Ridlerstr. 35, 80339 Mnichov

Tel.: +49 (0)89/5195-102

E-mailem:info@centraleuropeanrally.eu

 

 3.Zpracování údajů při kontaktu s námi

V případě, že nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše e-mailová adresa a, pokud nám je poskytnete, vaše jméno a zpráva budou uloženy za účelem zodpovězení vašich dotazů. Údaje získané v této souvislosti vymažeme poté, co již ukládání není nutné, nebo – v případě zákonných povinností uchovávání – omezíme zpracování. Pokud se zaregistrujete do naší aplikace, zpracováváme vaše identifikační údaje pro účely registrace a ověření.

Právním základem zpracování je náš oprávněný zájem zodpovědět vaše dotazy ve smyslu čl. 6 (1) 1 písm. f) GDPR. Pokud nás kontaktujete v souvislosti s uzavřením smlouvy, právním základem je čl. 6 (1) 1 písm. b) GDPR.

 

4. Zpracování dat při používání aplikace

V této sekci vás informujeme o příslušném zpracování údajů v rámci aplikace. Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme pověřené poskytovatele služeb, budeme vás o příslušných procesech podrobně informovat níže.

 

4.1.Poskytování záznamů událostí

V rámci aplikace "TW-Sportsoft" poskytujeme záznamy pro různé události ze série událostí. Vystupujeme jako správce podle platných zákonů o ochraně údajů, pokud jde o příslušné záznamy, jakož i ohledně zpracování údajů, ke kterému dochází během používání záznamů událostí. V tomto vztahu TW Services GmbH & Co KG, Entenseestr. 2 5, 90607 Rückersdorf („TW Services“) vystupuje jako zpracovatel. To znamená, že jsme uzavřeli smlouvu se společností TW Services na pověřené zpracování údajů ve smyslu čl. 28 GDPR, podle kterého jsou TW Services vázány našimi pokyny. Informace o zpracování dat službou TW Services v rámci aplikace naleznete na domovské obrazovce pod položkou nabídky „Nastavení“.

 

​​4.2.Použití informací o události

Při přístupu k  informace o události, je navázáno spojení s našimi servery. Po navázání spojení se shromažďují níže popsaná data, aby bylo možné používat: IP adresu; datum a čas žádosti; rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času (GMT); obsah požadavku (konkrétní stránka); stav přístupu/stavový kód HTTP; množství přenesených dat v každém případě; webové stránky, ze kterých požadavek pochází (tzv. referrer); prohlížeč popř použitá aplikace; operační systém a rozhraní; jazyk a verzi softwaru prohlížeče.

Sběr těchto údajů je nezbytný k tomu, abychom vám mohli nabídnout funkce aplikace a zajistit stabilitu a bezpečnost. Právním základem je tedy náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 (1) 1 písm. f) GDPR.

 

​​ 4.3.Crowd Control

Pro Středoevropskou rally využíváme službu „Platforma řízení davu“, kterou nabízí PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main („PwC“).

Tato služba nám umožňuje vizuálně zobrazovat a sledovat toky návštěvníků během akce a přijímat protiopatření v kritických bodech, jako je upozorňování na méně vytížená místa diváků vv případě dopravní zácpy při příjezdu nebo odjezdu nebo při přeplnění diváckých míst. Shromážděná data také používáme k vytváření předpovědí o tom, jak se budou toky návštěvníků vyvíjet nebo podrobně pohybovat, abychom mohli tyto toky návštěvníků pokud možno v rané fázi přesměrovat.

Shromážděná data jsou uložena jako Universally Unique ID (UUID), takže tato data jsou pro nás pseudonymní, ale přímé odvození od konkrétní osoby není možné. Tyto údaje nepoužíváme ke sledování pohybu jednotlivých osob. Po akci statisticky vyhodnotíme data, abychom mohli odvodit poznatky pro lepší orientaci návštěvníků a/nebo lepší organizaci akcí pro budoucí akce. Údaje budou vymazány nejpozději do čtrnácti měsíců od události.

Pro tyto účely shromažďujeme údaje o poloze a pohybu (dále jen „údaje o mobilitě“). Pomocí aplikace nejprve shromažďujeme údaje o vaší mobilitě na základě údajů GPS. To nám umožňuje rozpoznat, kdy se nacházíte na místě určeném prostorovými souřadnicemi. Za tímto účelem se data GPS porovnávají s geodaty (např. mapy, mapy ulic, mapy tras atd.). Ve výjimečných případech váš mobilní telefon určí údaje o vaší poloze identifikací nejbližších stožárů mobilních telefonů. Kromě toho shromažďujeme vaše údaje o mobilitě na základě vzorců zrychlení. Tyto vzory zrychlení vytváříme pomocí dat z akcelerometru, gyroskopu a magnetometru vašeho mobilního telefonu. To nám umožňuje například určit, zda a jak dlouho cestujete pěšky, na kole nebo v motorovém vozidle.

Pokud existuje připojení Wi-Fi nebo, je-li zapnuto, prostřednictvím mobilních dat, jsou vaše data o mobilitě přenesena do datového centra v zemích Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP) a tam uložena v databázi. Vaše mobilní data budou přenášena výhradně pomocí bezpečných metod šifrování.

Pro výše uvedené účely se shromažďují a zpracovávají následující údaje v pseudonymizované podobě: Univerzálně jedinečné ID (UUID); verze příslušného operačního systému; verze aplikace; čas lokalizace a čas odeslání datového bodu do datového centra (časové razítko); geo-poloha a přesnost geo-pozice (GPS); geografická orientace (směr kompasu); rychlost pohybu a také hodnoty gyroskopického senzoru/gyroskopu koncového zařízení; hodnoty magnetometru koncového zařízení .

Se společností PwC jsme uzavřeli smlouvu o pověřeném zpracování údajů ve smyslu čl. 28 GDPR. Proto je PwC při používání Crowd Management Platform vázáno našimi pokyny a zůstáváme právně i fakticky odpovědní za zpracování osobních údajů. 

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas ve smyslu čl. 6 (1) 1 písm. a) GDPR, které nám poskytujete s ohledem na jednotlivé akce v rámci aplikace „TW Sportsoft“. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, přičemž shromažďování a/nebo zpracování údajů, ke kterému došlo do odvolání, zůstává zákonné. Svůj souhlas ve vztahu k jednotlivým událostem můžete spravovat na úvodní obrazovce aplikace pod položkou nabídky „Nastavení“. Dále můžete zabránit dalším  přenos údajů o poloze deaktivací přístupu k údajům o poloze pro aplikaci v nastavení operačního systému. Nejedná se však o účinné odstoupení vůči nám, protože nejsme informováni o nastavení operačního systému vašeho zařízení.

 

5.Vymazání

Osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile přestane platit účel uložení nebo pokud o vymazání požádáte. Údaje budou vymazány také v případě, že uplyne doba uchovávání předepsaná výše uvedenou normou, ledaže je potřeba pokračovat v uchovávání údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy nebo pokud jste k tomu dali svůj souhlas.

 

6. Práva subjektu údajů

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči správci následující práva:

 

6.1.Právo na přístup subjektu údajů

Můžete si od správce vyžádat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme.

V takovém případě můžete od správce požadovat přístup k osobním údajům a následujícím informacím:

 • účely zpracování;

 • kategorie dotčených osobních údajů;

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají;

 • předpokládanou dobu uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo, nejsou-li možné konkrétní informace, kritéria použitá ke stanovení této doby;

 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo omezení zpracování správcem nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů.

 

​6.2.Právo na opravu 

Máte právo na opravu a/nebo doplnění vůči správci, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nepřesné nebo neúplné. Správce provede nápravu bez zbytečného odkladu.

 

​​6.3.Právo na omezení zpracování

Můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za následujících podmínek:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů, které se vás týkají, na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

 • zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a místo toho požadujete omezení použití osobních údajů;

 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

 • pokud jste vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 (1) GDPR a dosud nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné osoby. fyzická nebo právnická osoba nebo z důvodů závažného veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud bylo omezení zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, budete o tom správcem informováni, než bude omezení zrušeno.

 

​​6.4.Právo na výmaz

 

6.4.1.Povinnost výmazu

Můžete požádat správce, aby bezodkladně vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce má povinnost tyto údaje bezodkladně vymazat, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

 • Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

 • Odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo založeno zpracování podle čl. 6 (1) 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.

 • Vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 (1) GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 (2) GDPR.

 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovávány nezákonně.

 • Výmaz osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytný pro splnění právní povinnosti v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti nabízených podle čl. 8 (1) GDPR.

 

​​​6.4.2.Informace třetím stranám

Pokud správce zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je povinen je vymazat podle čl. 17 odst. 1 GDPR, přijme správce s ohledem na dostupnou technologii a náklady na implementaci přiměřená opatření, aby správce údajů informoval které zpracovávají osobní údaje, které vy jako subjekt údajůpožádali, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje nebo jejich kopie či replikace.

 

​​​6.4.3.Výjimky

Právo na výmaz neexistuje v rozsahu, v jakém je zpracování nezbytné

 • za výkon práva na svobodu projevu a informací;

 • pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterému správce podléhá, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a lit. i) a čl. 9 (3) GDPR;

 • pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

6.5.Právo na informace

Pokud jste u správce uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen upozornit všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se Vás týkají, o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, pokud to se ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Proti správci máte právo být informován o těchto příjemcích.

 

6.6.Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by vám správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil,

 • zpracování je založeno na souhlasu dle čl. 6 (1) 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvu dle čl. 6 odst. 1 1 písm. b) GDPR a

 • zpracování je prováděno automatizovanými prostředky.

Při výkonu tohoto práva máte také právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo od jednoho správce druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Tím nesmí být dotčeny svobody a práva jiných osob.

 

6.7.Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas podle zákona o ochraně údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do odvolání.

 

​​6.8.Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně nao automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobně významně dotýká.To neplatí, pokud je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem, je povoleno právem Unie nebo členského státu, kterému správce podléhá, a které stanoví vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, nebo je učiněno s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nesmí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 (1) GDPR, pokud čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo písm. g) GDPR platí a byla přijata příslušná opatření k ochraně práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

 

​​6.9. Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 (1) 1 písm. e) nebo f) GDPR; včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Správce již nebude zpracovávat osobní údaje, které se Vás týkají, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing; která zahrnuje profilování v rozsahu, který s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje, které se Vás týkají, pro tyto účely zpracovávány.

Máte možnost v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů využívajících technické specifikace.

 

​​6.10.Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR.

Dozorový orgán, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledku stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

 

7. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Aplikace a její funkce podléhají neustálému vývoji. Proto tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času aktualizujeme. Abyste měli stále aktuální informace, doporučujeme vám pravidelně navštěvovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Zda došlo k nějakým změnám, můžete zjistit podle níže uvedeného stavu.

 

 

Stav: 27.09.2023 

bottom of page